Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. WebhostNow: handelsnaam van Pepperfield BV gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72073055.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met WebhostNow een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie WebhostNow een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die WebhostNow met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WebhostNow en Opdrachtgever krachtens welke WebhostNow de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: webhostnow.nl
 7. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor WebhostNow domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
 8. Uitgevende instantie: organisatie welke bij IANA als Sponsoring Organisation wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.
 9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.
 10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals ‘.nl’ in webhostnow.nl.
 11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. WebhostNow zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door WebhostNow, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft WebhostNow het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt WebhostNow beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor WebhostNow alleen bindend indien en voor zover deze door WebhostNow uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de gedane aanbieding online c.q. offerte schriftelijk heeft geaccepteerd.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door WebhostNow.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal WebhostNow zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of e-mail.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert WebhostNow dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft WebhostNow het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebhostNow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan WebhostNow worden verstrekt.
 5. Het is WebhostNow niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die WebhostNow noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal WebhostNow Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. WebhostNow kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan WebhostNow te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Door WebhostNow opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. WebhostNow is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. WebhostNow heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens WebhostNow niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van WebhostNow zijn onder voorbehoud van programmeer en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is WebhostNow gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. WebhostNow zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft WebhostNow het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.
 5. Alle voor WebhostNow uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) WebhostNow die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. WebhostNow hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van WebhostNow is gerechtvaardigd, is WebhostNow gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is WebhostNow in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. WebhostNow zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is WebhostNow gerechtigd hiervan aangifte te doen. WebhostNow kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties WebhostNow verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is WebhostNow gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart WebhostNow voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WebhostNow is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van WebhostNow in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WebhostNow, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. WebhostNow zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 7. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 8. Zonder toestemming van WebhostNow is het Opdrachtgever verboden de door WebhostNow verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 9. WebhostNow kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WebhostNow bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 10. Opdrachtgever verstrekt hierbij WebhostNow een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van WebhostNow verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door WebhostNow geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door WebhostNow.
 11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat WebhostNow voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. WebhostNow vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van WebhostNow, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt WebhostNow schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 4. WebhostNow is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van WebhostNow.
 5. Indien WebhostNow een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal WebhostNow medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 6. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder WebhostNow of een lokale contactpersoon van WebhostNow is ten behoeve van Opdrachtgever:
  1. Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
  2. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen, en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. Opdrachtgever wordt verwezen naar domeinnaamvoorwaarden welke horen bij de desbetreffende extensie op een overzichtspagina. De domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.
 8. WebhostNow heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is WebhostNow gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
 10. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van WebhostNow en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.
 11. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat WebhostNow geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op WebhostNow een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal WebhostNow deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. WebhostNow zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door WebhostNow opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
  WebhostNow stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij WebhostNow opgeslagen data te maken.
 2. WebhostNow zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. WebhostNow is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). WebhostNow is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. WebhostNow zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van WebhostNow. WebhostNow kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Indien naar het oordeel van WebhostNow een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WebhostNow of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is WebhostNow gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van WebhostNow voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van grove schuld of bewuste roekeloosheid door WebhostNow van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van WebhostNow, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van WebhostNow voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-) gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op WebhostNow geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van WebhostNow.
 4. De eventuele aansprakelijkheid van WebhostNow o.g.v. artikel 8 lid 1 van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever WebhostNow onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WebhostNow ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WebhostNow in staat is adequaat te reageren.
 5. WebhostNow is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WebhostNow meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart WebhostNow voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door WebhostNow geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

 1. WebhostNow heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. WebhostNow zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. WebhostNow is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. WebhostNow heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal WebhostNow zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.
 3. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. WebhostNow is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. WebhostNow zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat WebhostNow door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van WebhostNow kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 6. Om er zeker van te zijn dat berichten van WebhostNow in goede orde worden afgeleverd bij haar klanten, voorziet WebhostNow de berichten van tracking cookies.

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is WebhostNow gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. WebhostNow is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn WebhostNow en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan WebhostNow in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt WebhostNow om te allen tijde in te loggen op Mijn WebhostNow en vanuit daar de dienst op te zeggen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij WebhostNow reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Diensten die zijn uitgesloten van de veertien dagen bedenktermijn worden inclusief reden vermeld op: https://www.webhostnow.nl/legal/herroepingsrecht.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft WebhostNow het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van WebhostNow op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WebhostNow.
 2. WebhostNow zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door WebhostNow.
 4. In afwijking van het vorige lid is WebhostNow niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan WebhostNow.
 5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt WebhostNow het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt WebhostNow in elk geval 10 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 40 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van WebhostNow te voldoen en WebhostNow is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien WebhostNow aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
 9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan WebhostNow kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WebhostNow een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 11. In bovenstaande gevallen heeft WebhostNow voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WebhostNow of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is WebhostNow toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien WebhostNow door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan WebhostNow, onverminderd het recht van WebhostNow om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. WebhostNow zal geen kennisnemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van WebhostNow, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of WebhostNow daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal WebhostNow zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. WebhostNow behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WebhostNow of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder ‘schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. De door WebhostNow ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via Mijn WebhostNow. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft WebhostNow het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 8. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Article 10. Duration and cancellation

 1. If the Service extends to the periodic provision of services during a certain period, the Agreement is deemed to have been entered into for the minimum period specified per service. If this minimum period has expired without a party having indicated the wish to cancel at least one (1) month before the end date of the contract, the contract will be automatically extended by the period specified for each service. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business and the Client has not indicated the wish for cancellation before the expiry of the minimum period, the agreement will be automatically converted to an indefinite period, whereby a cancellation period of one month applies.
 2. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client may terminate on any day after tacit renewal. The cancellation will take effect one month after receipt of the cancellation. The term “one month” is understood to mean no later than the day with the same number in the following month.
 3. In the event of cancellation, termination or dissolution for any reason, WebhostNow is entitled to immediately delete all stored data or make it inaccessible and to cancel all Client’s accounts. WebhostNow is not obliged in that case to provide the Client with a copy of this data.
 4. The Client may notify a cancellation via the same channel through which the Agreement was entered into. Client may also cancel in writing via My WebhostNow and in writing. Since some channels are susceptible to misuse and identity theft, WebhostNow can take measures in the interest of the Client to limit the risk of such misuse. For security reasons, WebhostNow asks you to log in to My WebhostNow at any time and to cancel the service from there.
 5. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client has the right, without giving reasons, to dissolve the Agreement within fourteen days after the conclusion, unless WebhostNow already has the consent of the Client within this context. implementation of the Agreement has already started. Services that are excluded from the fourteen-day cooling-off period are stated including the reason on: https://www.webhostnow.nl/legal/rightofwithdrawal
 6. If the Client fails to comply with any of its obligations under the Agreement, WebhostNow has the right to terminate all Agreements concluded with the Client concerned without a notice of default or judicial intervention being required and without prejudice to WebhostNow’s right to compensation for damage, loss of profit. and interest.

Article 11. Payment conditions

 1. The payment obligation of the Client starts at the moment that the agreement is concluded. The payment relates to the period that starts on the day of the actual provision of WebhostNow products and services.
 2. WebhostNow will send an invoice to the Client for the amount owed by the Client. The payment term of this invoice is 14 days after the date of the invoice, unless stated otherwise on the invoice or otherwise agreed in the Agreement.
 3. Client agrees with electronic invoicing by WebhostNow.
 4. Contrary to the previous paragraph, WebhostNow is not obliged to send an invoice if the Agreement is a continuing performance contract. Client will pay WebhostNow the amount due for that period on a monthly or other agreed term in advance.
 5. The costs due are, depending on the period for which the agreement is entered into, charged in advance, and must be paid in advance, if not WebhostNow reserves the right to (temporarily) stop the services.
 6. If the Client has not paid on time, the Client will be notified of this and a further payment period will be determined. If payment has not been made within that period, the Client will be in default without further notice of default. The Client will then owe the statutory interest as referred to in Articles 6: 119a and 6: 120 Dutch Civil Code (statutory commercial interest). If the Client is a natural person not acting in the exercise of a profession, he will then owe the statutory interest as referred to in Section 6: 119 of the Dutch Civil Code.
 7. If due amounts due to the Client cannot be collected or not received, WebhostNow will in any case charge 10 euros for administration costs. The aforementioned administration costs are increased to a maximum of 40 euros if the Client remains negligent to pay the claim of WebhostNow and WebhostNow is forced to give up its claim. In the latter case, the Client is also obliged to pay reasonable compensation for extrajudicial costs, including all costs as referred to in Section 6: 96 of the Dutch Civil Code.
 8. If WebhostNow has had to incur additional (other than aforementioned) costs in order to collect the amount due, these will be recovered from the Client.
 9. If the Client is of the opinion that the costs charged are incorrect, the Client may inform WebhostNow of the objections within two weeks of the invoice date. After receiving the objection, WebhostNow will investigate the accuracy of the invoice amount.
 10. The claim for payment is immediately due and payable if the Client is declared bankrupt, applies for a moratorium, or seizes all assets of the Client, the Client dies and, furthermore, if it goes into liquidation or is dissolved.
 11. In the above cases, WebhostNow also has the right to terminate or suspend the performance of the Agreement or any part thereof not yet executed without notice of default or judicial intervention, without the right to compensation for damages that may arise as a result of this.

Article 12. Intellectual Property Rights

 1. All intellectual property rights on all materials, software, analyzes, designs, documentation, advice, reports, quotations, as well as preparatory material thereof developed or made available in the context of the Service, rest exclusively with WebhostNow or its licensors.
 2. The Client will only receive the rights of use and powers that arise from the scope of the Agreement or that are granted in writing, and for the rest the Client will not reproduce or disclose the software or other materials.
 3. The Client is not permitted to remove or change any designation regarding copyrights, brands, trade names or other intellectual property rights from the materials, including designations regarding the confidential nature and secrecy of the materials.
 4. WebhostNow is permitted to take technical measures to protect the materials. If WebhostNow has protected the materials by means of technical protection, the Client is not permitted to remove or circumvent this protection.
 5. Any use, reproduction or disclosure of the materials that fall outside the scope of the Agreement or granted user rights is considered a copyright infringement. Client will pay WebhostNow an immediately claimable and not subject to judicial moderation of 2,000 euros per infringing act, without prejudice to WebhostNow’s right to be compensated for its damage caused by the infringement or to be allowed to take other legal measures to end the infringement.

Article 13. Confidentiality

 1. Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement confidentially when this information is marked as confidential or when the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. The parties also impose this obligation on their employees and on third parties engaged by them for the implementation of the Agreement.
 2. WebhostNow will not take cognizance of data that the Client stores and / or distributes via the systems of WebhostNow, unless this is necessary for the proper execution of the Agreement or WebhostNow is obliged to do so by virtue of a legal provision or court order. In that case, WebhostNow will endeavor to limit the knowledge of the data as much as possible, as far as this is within its power.

Article 14. Changes to the General Terms and Conditions

 1. WebhostNow reserves the right to change or supplement these terms and conditions.
 2. Changes also apply to agreements already concluded with due observance of a period of 30 days after publication of the change on the WebhostNow website or by electronic message. Changes of minor importance can be made at any time.
 3. If the Client does not want to accept a change in these terms and conditions, he can terminate the agreement by the date on which the new terms and conditions take effect.

Article 15. Final provisions

 1. Dutch law applies to this agreement.
 2. Insofar as the rules of mandatory law do not prescribe otherwise, all disputes that may arise from this agreement will be submitted to the competent Dutch court in Amsterdam.
 3. If any provision of this agreement appears to be void, this does not affect the validity of the entire agreement. In that case, the parties will adopt (a) new provision (s) as a replacement, which will give shape to the intention of the original Agreement and General Terms and Conditions as much as legally possible.
 4. In these terms and conditions, ‘written’ also includes e-mail, provided that the identity and integrity of the e-mail is sufficiently established.
 5. The version of any communication received or stored by WebhostNow, measurement taken (monitoring), is considered to be authentic, subject to proof to the contrary to be provided by the Client.
 6. The parties will always inform each other immediately of any changes in name, postal address, e-mail address, telephone number and, if requested, bank account number. Client must implement these changes via My WebhostNow. If the Client demonstrably remains in default and is no longer accessible under any of the last contact details provided, WebhostNow has the right to terminate paid services at the end of the contract term and to immediately terminate unpaid services.
 7. Each Party is only entitled to transfer its rights and obligations under the Agreement to a third party with the prior written consent of the other Party.
 8. The general terms and conditions are drawn up in Dutch and in English. The Dutch text is binding in the event of any difference in content or purport.